PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Šikulkové - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Obsah vzdělávacího programu „Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ“

1. Cíl vzdělávacího programu

Cílem vzdělávacího programu je prohloubení znalostí pedagogických pracovníků MŠ v oblasti specifik vývoje dětí předškolního věku a jejich využití k rozvoji technických a motorických dovedností dětí pro předškolní vzdělávání a osvojení si metod a forem k rozvíjení polytechnických dovedností dětí a zároveň pochopení významu vlastního osobnostního a sociálního rozvoje ve výchovném a vzdělávacím procesu v MŠ.

Dílčí cíle ve vzdělávacím okruhu č. 1:

Dílčí cíle ve vzdělávacím okruhu č. 2:

Popis metodiky výuky

Vzdělávací program má 2 vzdělávací okruhy. Vzdělávací okruh č. 1 má část teoretickou a praktickou. V teoretické části budou využity metody přednášek a seminářů v rozsahu 5x8 hodin, celkem 40 hodin výuky pro 1 účastníka vzdělávacího programu.
V praktické části bude využito metod praktických přednášek, mentoringu, ale zejména ukázek a cvičení s využitím pořízených 2 mobilních učeben (hračky, stavebnice atd.), viz bod 9. Materiální a technické zabezpečení. Praktická část bude probíhat v jednotlivých zapojených MŠ, v rozsahu 2x5 hodin, celkem 10 hodin praktické výuky pro jednoho účastníka vzdělávacího programu.
Vzdělávací okruh č. 2 je zaměřen na osobnostní a sociální rozvoj učitele v pěti klíčových oblastech a je realizován s využitím metod přednášek při hodinové dotaci 20 hodin pro jednoho účastníka vzdělávacího programu. Spojujícím prvkem je téma práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a problematika komunikace s rodiči dětí.

Podrobný přehled témat výuky a jejich anotace, včetně dílčí hodinové dotace


Vzdělávací okruh č. 1:

Teoretická část: Profesní rozvoj učitele
(hodinová dotace: 40 hodin)

Den 1. Dítě a jeho tělo

(hodinová dotace: 8 hodin)

1.1. Představení projektu, základní informace /0,5. hod./
1.1.1. Představení se navzájem, sdělení očekávání.
1.1.2. Seznámení účastníků projektu pomocí hry/Andělská Anděla/.
1.1.3. Vzájemné poznání formou vzájemného interview.

1.2. Vývoj základních schopností dítěte předškolního věku /1hod./
1.2.1. Předškolní věk v širším pojetí - novorozenec, kojenec, batole.
1.2.2. Funkce centrální nervové soustavy.
1.2.3. Primární, přechodné, postulární reflexy, jejich funkce, důsledky přetrvávání reflexů.

4.3. Psychomotorický vývoj dítěte od 3-6 let /2,5 hod./
4.3.1. Rozvoj motorických dovedností dítěte v mateřské škole.
4.3.2. Grafomotorika a vizuomotorika dítěte v předškolním věku, rozvoj dovedností v MŠ. Vývojové obtíže.
4.3.3. Lateralita. Spolupráce mozkových hemisfér.

4.4. Rozvoj percepce dítěte v mateřské škole /2 hod./
4.4.1. Zrakové vnímání. Vývojové obtíže a jejich důsledky. Možnosti náprav, stimulace.
4.4.2. Sluchové vnímání. Vývojové obtíže a jejich důsledky. Možnosti náprav, stimulace.
4.4.3. Prostorové vnímání, pravolevá orientace.
4.5. Základní kulturní, hygienické a zdravotně preventivní návyky /2 hod./
4.5.1. Lokomoční, nelokomoční pohybové činnosti, manipulační činnosti. Hry v mateřské škole.
4.5.2. Relaxace jako prostředek k umění zvládat náročné situace.
4.5.3. Rizika neznalosti zdravotního stavu dětí.

Den 2. Dítě a jeho psychika

(hodinová dotace: 8 hodin)

4.6. Význam mateřské školy pro vývoj dítěte /1 hod./
4.6.1. Historie mateřské školy v české republice. Ostatní státy.
4.6.2. Alternativní mateřské školy.
4.6.3. R. Fulghum.

4.7. Vstup dítěte do mateřské školy /1 hod./
4.7.1. Adaptační proces - připravenost dítěte, dovednosti, úloha rodičů, pomoc pedagogů.

4.8. Vývoj dítěte /1 hod./
4.8.1. Teorie psychického vývoje - genetika, zrání, učení.

4.9. Psychický vývoj dítěte předškolního věku /1 hod./
4.9.1. Vývoj kognitivních procesů, sociální a emoční vývoj.

4.10. Pedagogická diagnostika předškolního věku /1 hod./

4.11. Příprava dítěte na vstup do základní školy, školní zralost /1 hod./

4.12. Odchylky ve vývoji dítěte /1 hod./
4.12.1. Nadané dítě.
4.12.2. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami

4.13. Doporučená literatura – odborná i metodická. Ukázky. /1 hod./

Den 3: Dítě a ten druhý

(hodinová dotace: 8 hodin)

4.14. Vývoj emočních projevů a jejich socializace /2 hod./
4.14.1. Funkce emocí.
4.14.2. Zvláštnosti emočních reakcí dítěte v předškolním věku.
4.14.3. Význam emocionálního a sociálního vývoje u dětí v mateřské škole.

4.15. Citové vazby v rodině, jejich význam ve vývoji dítěte /2,5 hod./
4.15.1. Rozvoj dětské identity. Funkce rodiny. Členové rodiny a vztahy mezi nimi.
4.15.2. Děti úzkostné, mimořádně citlivé, vnímavé, agresivní. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Zvláštnosti chování dětí nadaných. Legislativa.

4.16. Dětská hra jako prostředek k vývoji prosociálního chování /2,5 hod./
4.16.1. Pravidla chování ve vztahu k druhému. Rozvoj kooperativních dovedností.
4.16.2. Dítě, zaměstnanci mateřské školy, dospělí a ostatní děti.

4.17. Rizika nedostatečně psychosociálně bezpečného prostředí /1 hod./
4.17.1. Hra jako prostředek k posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním, ochraně soukromí a bezpečí svého i druhých.

Den 4: Dítě a společnost

(hodinová dotace: 8 hodin)

4.18. Základní pravidla a společenské hodnoty /2 hod./
4.18.1. Pravidla vzájemného soužití a jejich spoluvytváření - ohleduplnost, slušnost (pozdravy, oslovení, tykání - vykání, pravda - lež).
4.18.2. Komunikace (verbální, neverbální, komunitní kruh - schopnost naslouchat, vyjádřit svůj postoj).
4.18.3. Tolerance (k sobě navzájem, jiným kulturám, národnostem, odlišnostem, multikulturalismus).
4.18.4. Základní hodnoty ve společnosti a kooperace (přijímání základních hodnot a spolupodílení se na nich, pravidla ve skupině, pravda - lež, mravní hodnoty).
4.18.5. Sebepojetí dítěte (schopnosti projevovat se autenticky, autonomně).

4.19 Prostředí, ve kterém se dítě pohybuje /1 hod./
4.19.1. Užší sociální prostředí - rodina, přátelé.
4.19.2. Širší sociální prostředí - škola, lékař, pošta, obchody atd., základní orientace a souvislosti.

4.20 Povolání, pracovní činnosti a sociální role /1 hod./
4.20.1. Různorodost povolání a lidských činností.
4.20.2. Uvědomění si a rozlišování sociálních rolí: dítě - syn, vnuk, žák, pacient atd., rodič, učitelka atd.

4.21 Zvyšování sociálních kompetencí /2 hod./
4.21.1. Vhled do sociálních situací, rozpoznání nebezpečí, umět si říci o pomoc, vědět na koho se obrátit v případě potřeby o pomoc.
4.21.2 Práce s emocemi (empatie, rozlišování emocí a reakce).

4.22 Umění a kultura /2 hod./
4.22.1 Naše vlast (státní symboly, historie – hrady a zámky).
4.22.2 Zvyky, tradice (kroje, svatba, pohřeb, Vánoce, Velikonoce, narozeniny atd., u nás - v jiných kulturách).
4.22.3 Hudba, dramatické a výtvarné činnosti, sportovní aktivity, zájmy, zábava.

Den 5: Dítě a svět

(hodinová dotace: 8 hodin)

4.23. Okolní svět /4 hod./
4.23.1. Město: obchody, doprava (automobilová, vlaková, lodní, letecká, MHD atd.), sportovní a kulturní možnosti (stadiony, muzeum, divadla, kina).
4.23.2. Venkov: zahrada, domácí zvířata, pole, lesy, louky, řeky, rybníky.
4.23.3. Příroda (živá – neživá).
2.23.3.1 Rostliny: části rostlin, stromy, keře, obiloviny, květiny, pokojové květiny, chráněné rostliny, ovoce – zelena, houby.
2.23.3.2 Zvířata: hmyz, ryby, plazy, obojživelníci, ptáci, savci; domácí a divoká zvířata; jak se objevila domácí zvířata, exotická zvířata, chráněná zvířata.
2.23.3.3 Přírodní jevy a děje: slunce, vzduch, voda, roční období, déšť, bouře, blesk, kroupy, duha, rosa, sníh, led, uragán, povodně, požáry; chování v ohrožujících situacích.

4.24. Přístroje a zařízení /2 hod./
4.24.1. Přístroje a zařízení, které děti znají ze svého okolí: TV, telefon (může sloužit k přivolání pomoci), domácí spotřebiče („pomocníci“), nářadí (kladivo, šroubovák, kleště, vrtačka atd.).
4.24.2. Bezpečnost při zacházení a použití přístrojů a nářadí.
4.24.3. Polytechnické dovednosti a návyky, technické myšlení.

4.25 Životní prostředí na Zemi a jeho změny /2 hod./
4.25.2 Rozmanitosti a proměny životního prostředí na Zemi (pouště, moře, jezera, pralesy, změny počasí).
4.25.3 Lidské zásahy ovlivňující ráz krajiny: stavby elektráren, přehrad, dálnic, skládky.
4.25.4. Změny v životním prostředí: kácení lesů, nedostatek pitné vody, znečištěné ovzduší, nutnost kontroly a usměrnění.
4.25.5. Důležitost ochrany přírodních zdrojů: les potřebujeme pro obnovu kyslíku, ale také k rekreaci, potřeba parků ve městech, zajištění dostatku pitné vody, čistá
voda pro živočichy atd.
4.25.5.1 Co můžeš udělat TY pro ochranu přírody: neznečisťovat přírodu odpadky, starat se o rostliny, vysazovat rostliny, pečovat o zvířata, neubližovat živočichům v přírodě (hmyz…).


Praktická část: Hravé dny

(minimální hodinová dotace: 10 hodin)

Praktická část vzdělávacího okruhu č. 1 bude probíhat v jednotlivých MŠ a zaměří se na praktické přednášky a cvičení.

Den 6.

(hodinová dotace: 5 hodin)

4.26. Úvod: Seznámení účastníků s organizací Hravých dnů, program, vymezení jejich očekávání a případných obav. /0,5 hod./

4.27. Hra a hračka v životě dítěte předškolního věku a její význam pro zdravý rozvoj dítěte:
význam hry a hračky, vývojové etapy hry, znaky hry, členění her, hra a pravidla. /1 hod./

4.27.1. Jak vybrat správnou hračku? Důležitá kritéria a požadavky pro výběr hračky, pedagogicko-psychologické, sociální a další aspekty hračky, čeho si všímat a sledovat, vhodné a doporučené hračky pro jednotlivé etapy předškolního věku - i v souvislosti se zaměřením na rozvoj polytechnických dovedností dítěte, jaké hračky by neměly chybět v mateřské škole.
4.27.2. Jak to budeme dělat? Pojem a úkoly polytechnické výchovy a jejich začlenění do činností MŠ, seznámení účastníků s metodami podpory rozvoje polytechnických dovedností u předškolních dětí pomocí hry a dalších manuálních činností (malování, modelování, experimentování) s využitím nových konstruktivních her a pomůcek.

4.28. Bezva hračky pro chytré hlavičky a šikovné ručičky /3,5 hod./
4.28.1. Seznámení účastníků s dovezeným herním materiálem a didaktickými pomůckami.
4.28.2. Zdůraznění pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální, které tvoří obsah RVP pro předškolní vzdělávání ve vztahu k připraveným hrám a činnostem, které budou na semináři prezentovány.
4.28.3. S čím si budeme hrát?
4.28.3.1 Rozdělení účastníků do skupin po 2 -3 (příp. více osob, dle počtu zúčastněných) a provádění praktických ukázek, cvičení a činností dle metodických listů 1 - 5 (práce na jednotlivých stanovištích).
4.28.3.2 Společné shrnutí jednotlivých aktivit na stanovištích.

Den 7.

(hodinová dotace: 5 hodin)

4.29. S čím si budeme hrát dnes? /4,5 hod./
4.29.1 Provádění dalších praktických ukázek a cvičení dle metodických listů 6 - 12 (práce na jednotlivých stanovištích).
4.29.2. Začlenění polytechnické výchovy do tematických celků a jednotlivých projektů ve ŠVP.

4.30. A co na závěr? /0,5 hod./
2.30.1 Zpětná vazba, míra naplněného očekávání i obav, závěrečné shrnutí a reflexe. Zadání zpracovatelského úkolu.


Vzdělávací okruh č. 2:

Teoretická část: Osobnostní a sociální rozvoj učitele
(minimální hodinová dotace: 20 hodin)

Den 8.

(hodinová dotace: 7 hodin)

1.31.Předpoklady úspěchů práce učitele MŠ - balanc mezi odborností, pedagogickým umem a osobnostními vlastnostmi učitele /3,5 hod./
1.31.1. Metodická a osobnostní připravenost pro práci učitele MŠ.
1.31.2. Seznámení se základními didaktickými principy a metodami práce s dětmi.
1.31.3. Výhody interaktivního přístupu k dětem a rodičům.
1.31.4. Úskalí metodické nepružnosti a stereotypů v práci učitele.

1.32. Pedagogický takt jako základ partnerského přístupu k dětem a rodičům /3,5 hod./
1.32.1. Definice pojmu IQ a EQ .
1.32.2. Práce s emocemi a základní techniky empatických reakcí.
1.32.3. Síla empatie jako prevence před vznikem konfliktů a nedorozumění.
1.32.4. Praktický nácvik a modelové situace.

Den 9.

(hodinová dotace: 7 hodin)

4.33.Rozvoj expresivních a komunikačních schopností /3,5 hod./
4.33.1. Fáze efektivní komunikace.
4.33.2. Typy naslouchání, rizika domněnek a předsudků.
4.33.3. Techniky aktivního naslouchání.
4.33.4. Test komunikačních dovedností.
4.33.5. Převažující styly při zvládání obtížných situací.

4.34.Posilování osobní rozhodnosti a organizačních dovedností /3,5 hod./
4.34.1. Definice konfliktů a jejich příčiny.
4.34.2. Styly chování - agresivita, pasivita, manipulace a asertivita.
4.34.3. Práce s akutním stresem a monitoring stresorů.
4.34.4. Prevence syndromu vyhoření.
4.34.5. Partnerská komunikace při zvládání obtížných situací - modelové situace.

Odevzdání zpracovatelského úkolu v listinné a elektronické podobě.

Den 10.

(hodinová dotace: 6 hodin)

4.35.Rozvoj sebepoznání a analýza rozvojových oblastí pro práci učitele /3 hod./
4.35.1. Reflexe výstupů z prvních dvou dnů.
4.35.2. Mapování silných stránek a definování rozvojových oblastí - mapa rozvoje.
4.35.3. Prezentace podnětů z praxe a ze zpracování úkolu.

4.36.Posílení schopnosti sebereflexe a zpracování zpětné vazby /3 hod./
4.36.1. Práce s pochvalou a oceněním.
4.36.2. Práce s výtkou a kritikou.
4.36.3. Pozitivní přístup a posilování mentální odolnosti pro práci učitele.

 

Vzdělávací institut, spol. s r.o., Vápenice 2980/7, 796 01 Prostějov
Vzdělávací program vznikl jako součást projektu „Šikulkové“ s reg.č. CZ.1.07/1.3.00/48.0094INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ